Авторы публикаций

A. G. Madzhuga A. R. Zagidullin G. T. Zagidullina R. M. Salimova G. G. Kolesnikova